El nou material del cremallera de Núria

Antecedents / Antecedentes.

Durant els últims anys l’altre ferrocarril de muntanya de FGC, el cremallera de Montserrat, operat amb unitats Stadler GTW 2/6 ha vingut registrant un augment constant de passatgers, això ha fet pensar en la necessitat d’adquirir, al menys, dues noves unitats . D’altra banda a la línia que tractem en aquest article les unitats articulades GTW no han donat el resultat esperat, ja que segons els tècnics són un pel agressives amb la via a causa de que tot l’esforç tractor es concentra en un sol bogi i no com a les unitats Beh 4/8 on aquest està repartit entre els quatre bogis, sent un dels eixos de cada un, motor i l’altre, portant. La solució era clara i a prop, els GTW 2/6 de Núria anirien Montserrat i les noves compres serien per al cremallera de Núria.

FGC va optar per tres actuacions:

1) Dotar dos dels quatre automotors Beh 4/8 d’un nou cotxe intermedi de pis baix adaptat a persones amb mobilitat redüida (PMR), els dos cotxes AR5 i AR8 han estat construïts per Stadler, lliurats durant l’estiu de 2019 i intercalats en les unitats A5 “Puigmal” i A8 “Balandrau” quedant així convertides en unitats Beh 4/12.

2) Comprar dos cotxes de passatgers de segona mà al ferrocarril suís MGB, (Matterhorn Gotthard Bahn) adaptant un d’ells com a cotxe pilot per a ser usat en composicions reversibles juntament amb una locomotora situada sempre al costat Ribes de Freser.

3) Adquirir una locomotora dual Stadler Hgem 2/2 per circular acoblada als cotxes anteriors, empenyent-los per darrera a la pujada i tirant de la composició per davant durant la baixada.

Durant les segona meitat d’aquest 2019 tot aquest material ha estat rebut a l’estació de Ribes-Vila, ha estat provat durant la tardor i a dia d’avui 24 de desembre està tot en funcionament a plena satisfacció de tècnics i conductors.

Imatge #1.- Monistrol-Vila, 18/12/2015. Stadler GTW 2/6 Am1 del cremallera de Montserrat. Foto: ANGEL BADAL©.

Durante los últimos años el otro ferrocarril de montaña de FGC, el cremallera de Montserrat, operado con unidades Stadler GTW 2/6 ha venido registrando un aumento constante de pasajeros, esto ha hecho pensar en la necesidad de adquirir, al menos, dos nuevas unidades. Por otro lado en la linea que tratamos en este articulo las unidades articuladas GTW no han dado el resultado esperado, ya que según los técnicos son algo agresivas con la via debido a que todo el esfuerzo tractor se concentra en un solo bogi y no como en las unidades Beh 4/8 donde esta repartido entre los cuatro bogis, siendo uno de los ejes de cada uno, motor y el otro, portante. La solución estaba clara y cerca, los GTW 2/6 de Núria irían a Montserrat y las nuevas compras serian para al cremallera de Núria.

FGC optó por tres actuaciones:

1) Dotar a dos de los cuatro automotores Beh 4/8 de un nuevo coche intermedio adaptado para personans de movilidad reducida (PMR), los dos coches, AR5 y AR8 han sido construidos por Stadler, entregados durante el verano de 2019 e intercalados en las unidades A5 “Puigmal” y A8 “Balandrau” quedando asi convertidas en unidades Beh 4/12.

2) Comprar dos coches de pasajeros de segunda mano al ferrocarril suizo MGB, (Matterhorn Gotthard Bahn) adaptando uno de ellos como coche piloto para ser usado en composiciones reversibles junto con una locomotora situada siempre en el lado Ribes de Freser.

3) Adquirir una locomotora dual Stadler Hgem 2/2 para circular acoplada a los coches anteriores, empujandolos por detras a la subida y tirando de la composición por delante durante la bajada.

Durante las segunda mitad de este 2019 todo este material ha sido recibido en la estación de Ribes-Vila, ha sido probado durante el otoño y a dia de hoy, 24 de diciembre esta todo en funcionamiento a plena satisfacción de tecnicos y conductores.

Recepció i proves / Recepción y pruebas.

Imatge #2.- Queralbs, 16/07/2019. Primeres proves del remolc AR5 intercalat entre els dos cotxes motors de l’A5. Primeras pruebas del remolque AR5 intercalado ya entre los dos coches motores del A5. Foto: ANGEL BADAL©.
Català

El nou material es va començar a rebre a inicis de l’estiu de 2019, primer van ser recepcionats els cotxes PMR, l’A5 el dia 21 de juny i l’A8 durant la jornada del dia 5 del mes següent. Venien ja numerats de fabrica com: AR5 i AR8 la qual cosa deixava ben clar a quines unitats anaven a ser assignats, la A5 “Puigmal” i la A8 “Balandrau”. La primera unitat a rebre el mòdul intermedi va ser la A5 i va començar les proves a mitjans de juliol. L’altra unitat hauria d’esperar que la “Puigmal” acabés les proves ja que la línia no podia permetre prescindir de dues unitats simultàniament durant la temporada d’estiu. Vaig poder fotografiar per primera vegada la composició A5 el dia 16 de juliol, encara amb la caixa sense la seva decoració definitiva i fins i tot amb les etiquetes de fabrica enganxades als vidres. El 14 d’agost la vaig poder fotografiar ja amb passatge a Queralbs i a finals de mes la caixa rep la seva decoració definitiva a base d’unes línies blanques en diagonal d’acord amb la decoració de la resta de la unitat.

Imatge #3,- 14/08/2019. Estació de Queralbs, automotor Beh 4/12 A5 “Puigmal”. Fotografia: ANGEL BADAL©.
Español

El nuevo material empezó a recibirse a inicios del verano de 2019, primero fueron recepcionados los coches PMR, el A5 el dia 21 de junio y el A8 durante la jornada del dia 5 del mes siguiente. Venian ya numerados de fábrica como: AR5 y AR8 lo cual dejaba bien claro a que unidades iban a ir asignados, la A5 “Puigmal” y la A8 “Balandrau”. La primera unidad en recibir el modulo intermedio fue la A5 y empezó las pruebas a mediados de julio. La otra unidad debería esperar a que la “Puigmail” terminara las pruebas ya que la linea no podia permitirse prescindir de dos unidades simultaneamente durante la temporada de verano. Pude fotografiar por primera vez la primera composición del dia 16 de julio, todavia con la caja sin su decoracion definitiva y aun con las etiquetas de fabrica pegadas a los cristales. El 14 de agosto la pude fotografiar ya con pasaje en Queralbs y a finales de mes la caja recibió su decoración definitiva a base de unas lineas blancas en diagonal acordes con la decoración del resto de la unidad.

Imatge #4,- 01/09/2019. Entre Ribes-Enllaç i Ribes-Vila, automotor Beh 4/12 A5 “Puigmal”. Fotografia: ANGEL BADAL©.
Català

Paral·lelament a aquests esdeveniments el dia 6 d’agost arriba a Ribes la nova locomotora Stadler Dual H12 del tipus Hgem 2/2 i els dos cotxes de viatgers B2273 i Bt2275 procedents del ferrocarril suís Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Tots els equips són descarregats sense problemes i cap a migdia els tres ja estan descansant a les vies de Ribes-Vila a l’espera de fer les inevitables proves. Durant quatre mesos màquina i cotxes realitzen viatges sense passatge entre les estacions de Ribes-Vila i Núria.

Imatge #5,- 06/08/2019. Uns metres al sud de l’estació de Ribes-Vila, descàrrega dels cotxes B2273 i Bt2275 . Fotografia: ANGEL BADAL©.

També és provada la locomotora arrossegant composicions heterogènies que van des trens de mercaderies formats per un cotxe frigorífic i un cotxe isotèrmic per a mercaderies no refrigerades, fins trens de treballs arrossegant diversos equips del cremallera com la dresina per a treballs de catenària T5 o altres. El dia 1 de Setembre la locomotora H12 es donada a conèixer als mitjans i a la ciutadania i es batejada amb el nom de “Salvador Carrera”, antic alcalde de Ribes de Freser, ja traspassat. Al bateig assisteix la seva família i amics propers així com una representació de FGC i de la Generalitat de Catalunya.

Imatge #6,- 06/08/2019. Descarrega la locomotora H12. Fotografia: ANGEL BADAL©.
Español

Paralelamente a estos acontecimientos el dia 6 de agosto llega a Ribes la nueva locomotora Stadler Dual H12 de tipo Hgem 2/2 y los dos coches de viajeros B2273 i Bt2275 procedentes del ferrocarril suizo Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Todos los equipos son descargados sin problemas y hacia mediodia los tres ya estan descansando en las vias de Ribes-Vila a la espera de hacer las invitables pruebas. Durante varios meses maquina y coches realizan viajes sin pasaje entre las estaciones de Ribes-Vila y Núria.

Imatge #7,- 01/09/2019. En mig de l’expectació de molts curiosos i aficionats la H12 entre a cotxera els dos remolcs ex-MGB. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Tambien es probada la locomotora arrastrando otras composiciones que van desde trenes de mercancias formados por un coche frigorifico y un coche isotermico, hasta trenes de trabajos arrastrando diversos equipos del cremallera como la dresina para trabajos en catenaria T5 u otros. El día 1 de Septiembre la locomotora H12 es dada a conocer a los medios y a la ciudadanía y es bautizada con el nombre de “Salvador Carrera”, antiguo alcalde de Ribes de Freser, ya fallecido. Al bautizo asiste su familia y amigos cercanos así como una representación de FGC y de la Generalidad de Cataluña.

Imatge #8,- 01/09/2019. Ribes-Vila. La ex-consellera Irene Rigau, vídua d’en Salvador Carrera posa per mi al costat de la locomotora H12. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Posada en servei / Puesta en servício.

L’automotor A5 “Puigmal” va entrar en servei a mitjans agost després d’unes sis setmanes de proves. La locomotora H12 i els cotxes ex-MGB van fer el seu primer viatge comercial amb passatgers el dia 6 de desembre de 2019, coincidint amb l’inici de el pont de la Constitució-Puríssima i el començament més o menys oficial de la temprada de neu. El dilluns 23 de desembre vaig fotografiar també per primera vegada la unitat A8 “Balandrau” amb el seu remolc intermedi ja instal.lat i amb passatge. Suposo que no faria molts dies de la seva entrada en servei ja que el 6 de desembre encara estava en proves. Amb aquesta unitat en marxa la totalitat del nou parc ja es prestant servei regular, i segons he pogut saber per personal del cremallera a completa satisfacció dels tècnics i maquinistes.

Imatge #9,- 23/12/2019. Automotor Beh 4/12 A8 “Balandrau” a les afores de Ribes de Freser. Fotografia: ANGEL BADAL©.

El automotor A5 “Puigmal” entró en servicio a mediados de agosto despues de poco mas de un mes de pruebas. La locomotora H12 y los coches ex-MGB hicieron su primer viaje comercial con pasajeros el dia 6 de diciembre de 2019, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución-Purìsima y de la temprada de nieve. El lunes 23 de diciembre fotografié tambien por primera vez la unidad A8 “Balandrau” con su remolque intermedio y con pasaje. Supongo que no haria muchos dias de su entrada en servicio ya que el 6 de diciembre todavia estaba en pruebas. Con esta unidad en marcha todo el nuevo material estaba prestando servicio regular, y según he podido saber por personal del cremallera a completa satisfacción de tecnicos y maquinistas.

Imatge #10,- 06/12/2019. Primer viatge oficial amb passatgers de la composició H12 amb els cotxes ex-MGB. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Conclusió / Conclusión.

Català

Després de les proves realitzades a el nou material i de la seva posterior entrada en servei queden oberts alguns interrogants. El primer i més comentat en grups de xarxes socials relatius al cremallera de Núria és si els automotors A6 i A7 seran dotats de cotxe PMR. Sembla que l’empresa està molt satisfeta del comportament de les unitats A5 i A8, el que deixa oberta la porta a una possible compra de dos cotxes remolc en un futur per a les altres dues unitats, almenys sempre serà més barat augmentar la capacitat de dues unitats amb un cotxe cada una de comprar una nova unitat de dos cotxes.
Una altra novetat important ha estat la decisió de comprar una altra locomotora dual Hgem 2/2. Donats els excel·lents resultats i el gran comportament de la nova locomotora H12 FGC va decidir adquirir una altra idèntica per al cremallera de Montserrat, unitat que segons sembla serà recepcionada el proper setembre i segons algunes informacions serà numerada com Hm7.
Per acabar vull convidar tot aquell aficionat que no conegui aquest ferrocarril a venir a aquest racó del Ripollès a gaudir d’aquesta curta però interessant línia, un ferrocarril petit però amb material molt variat, uns paisatges impressionants, una comarca plena d’atractius gastronòmics i moltes coses mes. Aquest enllaç us portara a l’apartat relatiu del cremallera de Núria de la meva pàgina web.

Imatge #11,- 23/12/2019. Locomotora diesel Stadler Dm6 i llevaneus Zaugg L09 tornant de Nuria camí de Ribes-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL©.
Español

Después de las pruebas realizadas al nuevo material y de su posterior entrada en servicio quedan abiertos algunos interrogantes. El primero y mas comentado en grupos de redes sociales relativos al cremallera de Núria es si los automotores A6 y A7 seran dotados de coche PMR. Parece que la empresa esta muy satisfecha del comportamiento de las unidades A5 y A8, lo que deja abierta la puerta a una posible compra de dos coches remolque en un futuro para las otras dos unidades, por lo menos siempre sera mas barato aumentar la capacidad de dos unidades con un coche cada una que comprar una nueva unidad de dos coches.
Otra novedad importante ha sido la decisión de comprar otra locomotora dual Hgem 2/2. Dados los excelentes resultados y el gran comportamiento de la nueva locomotora H12 FGC decidio adquirir otra identica para el cremallera de Montserrat, unidad que según parece sere recepcionada el proximo septiembre y según algunas informaciones sera numerada como Hm7.
Para terminar quiero invitar todo aquel aficionado que no conozca este ferrocarril a venir a este rincón del Ripollès a disfrutar de esta corta pero interesante linea, un ferrocarril pequeño pero con material muy variado, unos paisajes impresionantes, una comarca llena de atractivos gastronomicos y muchas cosas mas. Este enlace os llevara a la parte dedicada al material del cremallera de Núria en mi pagina web.

Imatge #12,- 17/09/2016. Automotor Stadler GTW 2/6 A10 “Noufonts” arribant a Núria. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s