Imatge

Els automotors “Beh 4/8” i “GTW 2/6” del cremallera de Núria.

 En aquesta entrada coneixerem el material autopropulsat de què disposa actualment la línia del FC cremallera de Ribes de Freser a Núria. El material antic, tant les locomotores elèctriques com els cotxes clàssics, les locomotores dièsel i els cotxes suïssos així com els vagons de mercaderies de diferents tipus amb què compta la companyia tindran una segona entrega.

En esta entrada conoceremos el material autopropulsado de que dispone actualmente la linea del FC cremallera de Ribes de Freser a Nuria. El material antiguo, tanto las locomotoras electricas com los coches clasicos, las locomotoras diesel y los coches suizos asi como los vagones de mercancias de diferentes tipos con que cuenta la compañia tendran una segunda entrega.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #1. 24/10/2015.– Automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” + A10 “Noufonts” a Núria. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Aquest FC, actualment integrat a la xarxa de FGC, i que va pertanyer amb anterioritat a l’empresa Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents (FMGP) propietària també del cremallera de Montserrat, empra principalment dos tipus d’automotor, els Beh 4/8 i els GTW 2/6. També podem veure en la línia, en els moments de major demanda a la locomotora dièsel DM6, del fabricant Stadler Rail, empenyent els dos cotxes adquirits de segona mà a la companyia suïssa del Furka Oberalp bahn (FO). Els cotxes clàssics i les locomotores elèctriques no realitzen actualment cap tipus de servei i es conserven apartats a diferents dependències de la companyia.

Este FC, actualmente integrado en la red de FGC, y que pertenecio con anterioridad a la empresa Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes (FMGP) propietaria también del cremallera de Montserrat, emplea principalmente dos tipos de automotor, el Beh 4/8 y el GTW 2/6. Tambien podemos ver en la linea, en los momentos de mayor demanda a la locomotora diesel DM6, del fabricante Stadler Rail, empujando los dos coches adquiridos a la compañia suiza del Furka Oberalp bahn (FO).Los coches clasicos y las locomotoras electricas no realizan actualmente ningún servicio y se conservan apartados en diferentes dependencias de la compañia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #2. 06/09/2015.CAT: Dos automotors Beh 4/8, el A7 “Taga” i el A8 “Balandrau”, es creuen a l’estació de Queralbs. CAS: Dos automotores Beh 4/8, el A7 “Taga” y el A8 “Balandrau”, se cruzan en la estación de Queralbs. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Els automotors Beh 4/8 / Los automotores Beh 4/8.

La sèrie formada pels automotors A5-A8 aquesta composta de quatre unitats, les tres primeres, A5 “PUIGMAL”, A6 “TORRENEULES” i A7 “TAGA” van ser lliurades el 1986 pel consorci format per MTM, SLM i BBC, la quarta unitat, la A8 “BALANDRAU” es lliurà al cremallera de Núria el 1995 i en aquest cas va ser construïda pel consorci GEC Alstom-SLM-ABB. Aquestes unitats són idèntiques a les que circulen per la línia suïssa del Monte  Generoso. 

La serie formada por los automotores A5-A8 esta compuesta de cuatro unidades, las tres primeras, A5 “PUIGMAL”, A6 “TORRENEULES” y A7 “TAGA” fueron entregadas en 1986 por el consorcio formado por MTM, SLM y BBC, la cuarta unidad, la A8 “BALANDRAU” se entrego al cremallera de Nuria en 1995 y en este caso fue construida por el consorcio GEC Alstom-SLM-ABB. Estas unidades son identicas a las que circulan por la linea suiza del Monte Generoso.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #3. 11/10/2015.CAT: FGC Beh 4/8 A8 “Balandrau” a Queralbs esperant per sortir en direcció Ribes de Freser. CAS: FGC Beh 4/8 A8 “Balandrau” en Queralbs esperando la señal para salir  hacia Ribes de Freser. Fotografia:  ANGEL BADAL©.

Aquests trens tenen una amplada de caixa de 2.530 mm i una longitud entre topalls de 28 metres amb 80 mm. El pes en buit és de 49.300 kg i la massa màxima amb càrrega és de 64.300 kg.. Disposen de quatre bogies amb un eix portador i un eix motor en cada bogie. Cada bogie pesa 6.300 Kg. El que multiplicat per 4 ens dóna un pes de 25.200 kg. Entre tots ells, el que significa que el pes total dels bogies suma alguna cosa mes que el 50% del pes total de la unitat en buit.

Estos trenes tienen una anchura de caja de 2.530 mm y una longitud entre topes de 28 metros con 80 mm.  El peso en vacio es de 49.300 Kg y la masa máxima con carga es de 64.300 Kg.. Disponen de cuatro bogies con un eje portador  y un eje motor en cada bogie. Cada bogie pesa 6.300 Kg. lo que multiplicado por 4 nos da un peso de 25.200 Kg. entre todos ellos, lo que significa que el peso total de los bogies suma algo mas que el 50% del peso total de la unidad en vacio.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #4. 06/09/2015. CAT: L’automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” creuant el viaducte de Rialb. CAS: El automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” cruzando el viaducto de Rialb. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Disposa cada unitat de quatre motors de corrent continu amb una potència cadascun 724 kv el que equivaldria a uns 984 CV. El fre en adherència es compon de fre elèctric dinàmic, fre pneumàtic i fre mecànic d’estacionament. En cremallera disposa de fre elèctric dinàmic, fre de sistema 1 de tipus neumatico i fre de sistema 2 de seguretat en cremallera per energia acumulada. 

Dispone cada unidad de cuatro motores de corriente continua con una potencia cada uno de 724 kv lo que equivaldria a unos 984 CV. El freno en adherencia se compone de freno electrico dinamico, freno neumatico y freno mecanico de estacionamiento. En cremallera dispone de freno electrico dinamico, freno de sistema 1 de tipo neumatico  y freno de sistema 2 de seguridad en cremallera por energia acumulada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #5. 25/08/2015. CAT: FGC Beh 4/8 A6 “Torreneules” a prop del pas a nivell de Vilamanya, al terme de Queralbs, el nucli principal del qual veiem al fons a la dreta. La localitat té en el seu terme diverses pedanies aïllades entre les muntanyes. CAS: FGC Beh 4/8 A6 “Torreneules” cerca del paso a nivel de Vilamanya, en el termino de Queralbs, pueblo cuyo nucleo principal vemos al fondo a la derecha. La localidad tiene en su termino varias pedanias aisladas entre las montañas. Fotografia: ANGEL BADAL©.

La velocitat en adherència és de 37 km / h.La velocitat en cremallera ascendent amb rampa 15% és de 21 km / h. i en rampa descendent amb pendent 15% és de 19 km / h., tenen una capacitat de transport de 104 viatgers asseguts i 96 dempeus. Aquestes unitats realitzen sempre els serveis en simple, i no és acoblades mai dues unitats.  

La velocidad en adherencia es de 37 km/h.La velocidad en cremallera ascendente con rampa 15% es de 21 km/h. y en rampa descendente con pendiente 15% es de 19 km/h., tienen una capacidad de transporte de 104 viajeros sentados y 96 de pie. Estas UT realizan siempre los servicios en simple, no siendo acopladas jamas dos unidades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #6. 06/07/2014. CAT: La unitat Beh 4/8 A6 “Torreneules” poc després de creuar el riu Freser i abans del pas a nivell de la carretera de Bruguera, entre les estacions de Ribes-Enllaç i Ribes-Vila. CAS: La unidad Beh 4/8 A6 “Torreneules” poco después de cruzar el río Freser y antes del paso a nivel de la carretera de Bruguera, entre las estaciones de Ribes-Enllaç y Ribes-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Aquests trens són els més valorats pels maquinistes i enginyers de la companyia ja que les unitats Stadler GTW 2/6 s’han mostrat una mica agressives amb la via a causa de disposar d’un sol bloc motor al centre del tren, el que ha causat que en alguns punts es ressenti la via, sobretot a la part alta del recorregut que data de 1930. a mig / llarg termini es preveu que les dues unitats Stadler passin definitivament al cremallera de Montserrat i que s’adquireixin noves unitats amb distribució motora tradicional similars a les quatre UT d’aquesta sèrie. 

Estos trenes son los mas valorados por los maquinistas e ingenieros de la compañia ya que las unidades Stadler GTW 2/6 se han mostrado algo agresivas con la via debido a disponer de un solo bloque motor en el centro del tren, lo que ha causado que en algunos puntos se resienta la via, sobre todo en la parte alta del recorrido que data de 1930. A medio/largo plazo se prevee que las dos unidades Stadler pasen definitivamente al cremallera de Montserrat y que se adquieran nuevas unidades con distribucion motora tradicional similares a las cuatro UT de esta serie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #7. 17/09/2016.CAT: El Beh 4/8 A6 “Torrenueles” abandona la Vall de Nuria en direcció Ribes de Freser. CAS: El Beh 4/8 A6 “Torreneules” abandonando el Santuario de Nuria en dirección a Ribes de Freser. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Les unitats Stadler GTW 2/6 / Las unidades Stadler GTW 2/6.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #8. 24/10/2015.CAT: L’automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” deixant la Vall de Nuria. CAS: El automotor Stadler GTW 2/6 A11 “Bastiments” abandonando el Valle de Nuria. Fotografia: ANGEL BADAL©.

La sèrie la formen dos trens, el A10 “Noufonts” i el A11 “BASTIMENTS”. Aquestes unitats, idèntiques a les que circulen per la línia del cremallera de Montserrat i iguals a les noves unitats del tren groc de la Cerdanya de Sncf -aquest últim sense cremallera- van ser posades en servei el 14 de juliol de 2003 essent fabricats per l’empresa suïssa Stadler Rail. Estan formats per tres mòduls, dos extrems on es troba la zona de passatgers i les cabines i un de central practicable on es troba tot el sistema electrònic i de tracció de la unitat, així com el bogie motor.

La serie la forman dos trenes, el A10 “NOUFONTS” y el A11 “BASTIMENTS”. Estas unidades, idénticas a las que circulan por la linea del cremallera de Montserrat e iguales a las nuevas unidades del tren amarillo de La Cerdaña de Sncf -este ultimo sin cremallera- fueron puestas en servicio el 14 de julio de 2003 siendo fabricados por la empresa suiza Stadler Rail. Estan formados por tres modulos, dos extremos donde se situa la zona de pasajeros y las cabinas y uno central practicable donde se halla todo el sistema electronico y de tracción de la unidad, asi como el bogie motor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #9. 08/03/2015.CAT: Els dos automotors Stadler GTW 2/6 creuen el viaducte de Queralbs. CAS: Los dos automotores Stadler GTW 2/6 cruzando el viaducto de Queralbs. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Aquestes unitats tenen una amplada de 2,60 m. i una longitud entre topalls de 36,432 mts. Cada tren pesa 45 tones de les quals 27,1 Tm són dels dos mòduls de viatgers i 17,9 Tm. del mòdul central tractor. La massa màxima total amb passatge és de 60 tones. Cada unitat disposen de tres bogis, dos portants de dos eixos en els extrems de cada mòdul de passatgers i un bogi motor de dos eixos i pinyó cremallera al mòdul central. El pes de cada bogi portant és de 2750 kg i el bogi motor pesa 9000 Kg.  

Estas unidades tienen una anchura de 2,60 mts. y una longitud entre topes de 36,432 mts. Cada tren pesa 45 toneladas de las cuales 27,1 Tm son de los dos modulos de viajeros y 17,9 Tm. del modulo central tractor. La masa máxima total con pasaje es de 60 toneladas. Cada unidad disponen de tres bogis, dos portantes de dos ejes  en los extremos de cada modulo de pasajeros y un bogi motor de dos ejes y piñon cremallera en el modulo central. El peso de cada bogi portante es de 2750 Kg y el bogi motor pesa 9000 Kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #10. 13/09/2015.CAT: La unitat A11 “Bastiments” a tocar el pas a nivell de la carretera de Bruguera, al darrera del tren el parquing habilitat recentment per als visitants de la vila de Ribes i els usuaris del cremallera donada la proximitat de l’estació de Ribes-Enllaç. CAS: La unidad A11 “Bastiments” deja atras el paso a nivel de la carretera de Bruguera, detras se ve el parking habilitado recientemente para uso de los visitantes de la villa de Ribes y los usuarios del cremallera ya que muy cerca se halla la estación de Ribes-Enllaç. Fotografia: ANGEL BADAL©.

El tren disposa al mòdul central de dos motors de corrent altern trifàsica de 800 kw. (1.087 CV). En l’apartat de seguretat i frenada, en adherència disposa de fre elèctric-dinàmic, fre pneumàtic i fre d’estacionament; en cremallera fre elèctric-dinàmic, un altre pneumàtic i un tercer de seguretat en cremallera per acumulació d’energia. La velocitat màxima en adherència és de 45 km / h., A cremallera la velocitat que aconsegueix aquesta UT és de 30 km / h en rampa ascendent i de 24 km / h. a descendent. La capacitat de cada unitat és de 112 passatgers asseguts i 88 dempeus. 

El tren dispone en el modulo central de dos motores de corriente alterna trifásica de 800 kw. (1.087 CV). En el apartado de seguridad y frenado, en adherencia dispone de freno eléctrico-dinámico, freno neumático y freno de estacionamiento; en cremallera freno eléctrico-dinámico, otro neumático y un tercero de seguridad en cremallera por acumulación de energia. La velocidad máxima en adherencia es de 45 km/h., en cremallera la velocidad que alcanza esta UT es de 30 km/h en rampa ascendente y de 24 km/h. en descendente. La capacidad de cada unidad es de 112 pasajeros sentados y 88 de pie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #11. 08/02/2014.CAT: Composició doble formada pels dos Stadler del cremallera de Nuria, l’A10 “Noufonts” i l’A11 “Bastiments”, a punt de deixar el pont sobre el riu Freser i la carretera de Puigcerdà i poc després de sortir de l’estació de Ribes-Enllaç. CAS: Doble composición con los dos Stadler del cremallera de Nuria, el A10 “Noufonts” y el A11 “Bastiments”, a punto de sobrepasar el puente sobre el rio Freser y la carretra de Puigcerdá i poco despues de abandonar la estación de Ribes-Enllaç. Fotografia. ANGEL BADAL©.

Una composició habitual a l’hivern, el A10 i el A11 junts realitzant trens d’extrem a extrem de la línia. A l’hivern les llançadores des de Queralbs les sol realitzar la locomotora DM6 amb dos cotxes ex-FO. A l’estiu com un dels dos Stadler va a reforçar el cremallera de Montserrat, el servei d’autobús dels dies de més afluència el realitza l’altre Stadler, aquest estiu el A11 “Bastiments” a estat a la línia, mentre que el A10 ” Noufonts “ha passat la temporada estival a Montserrat. 

Una composicion habitual en invierno, el A10 y el A11 juntos realizando trenes de extremo a extremo de la linea. En invierno las lanzaderas desde Queralbs las suele realizar la locomotora DM6 con dos coches ex-FO. En verano como uno de los dos Stadler va a reforzar el cremallera de Montserrat, el servicio de lanzadera de los dias de mas afluencia lo realiza el otro Stadler, este verano el A11 “Bastiments” a permanecido en la linea, mientras que el A10 “Noufonts” ha pasado la temporada estival en Montserrat.

Trainspotting o Fotografia ferroviaria.

Per als amants de la fotografia ferroviària recomano visitar l’estació de Queralbs qualsevol dia de temporada alta, ja que es poden arribar a veure els sis trens elèctrics de la línia alhora -cinc a l’estiu-, aquests encreuaments es realitzen durant tot el dia, sent la tarda el millor moment per prendre bones fotografies ja que el sol ja ha creuat la perpendicular sobre la via i podrem fotografiar les unitats i tenir les muntanyes de fons, la foto inferior aquesta presa a finals d’agost cap a les 17 hores. També en aquesta estació hi ha un pont de vianants des del qual immortalitzar aquestes unitats al costat del magnífic edifici de l’estació.

Para los amantes de la fotografia ferroviaria recomiendo visitar la estacion de Queralbs cualquier dia de temporada alta, pues se pueden llegar a ver los seis trenes electricos de la linea a la vez -cinco en verano-, estos cruces se realizan durante todo el dia, siendo la tarde el mejor momento para tomar buenas fotografias ya que el sol ya ha cruzado la perpendicular sobre la via y podremos fotografiar las unidades y tener las montañas de fondo, La foto inferior esta tomada a  finales de agosto sobre las 17 horas. Tambien en esta estación existe un puente peatonal desde el que inmortalizar estas unidades junto al magnifico edificio de la estación.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #12. 24/10/2015.CAT: L’automotor Beh 4/8 A7 “Taga” a punt d’entral al primer tunel. CAS: El automotor Beh 4/8 A7 “Taga” a punto de entrar en el primer tunel. Fotografia: ANGEL BADAL©.

A prop de la petita central elèctrica de Rialb hi ha un punt interessantíssim des d’on fotografiar aquests trens. Abans d’arribar al baixador de Rialb cal prendre una pista de terra a la dreta quan albirem l’edifici de la central elèctrica, seguim uns cent metres i trobarem un magnífic punt de vista sobre la via que en aquest lloc passa sobre un pont no molt alt però si bastant llarg i en recta. 

Cerca de la pequeña central electrica de Rialb hay un punto interesantisimo desde donde fotografiar estos trenes. Antes de llegar al apeadero de Rialb hay que tomar una pista de tierra a la derecha cuando divisemos el edificio de la central electrica, seguimos unos cien metros y encontraremos un magnifico punto de vista sobre la via que en ese lugar pasa sobre un puente no muy alto pero si bastante largo y en recta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #13. 22/02/2014.CAT: L’automotor Beh 4/8 A5 “Puigmal” esperant per fer un servei llançadora entre Queralbs y Nuria. CAS: La unidad Beh 4/8 A5 “Puigmal” esperando para realizar un servicio de lanzadera entre Queralbs y Nuria. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Altres llocs espectaculars per fotografiar aquesta línia els trobarem si pugem o baixem caminant al Santuari de Núria. Recomano pujar al tren a Núria on traurem fotos de les unitats parades a l’estació o la típica foto d’un tren sortint de l’últim túnel. Després baixarem caminant fins a Queralbs per completar el nostre reportatge fotografiant el tren circulant entre espectaculars goles i belles cascades.

Otros lugares espectaculares para fotografiar esta linea los hallaremos si subimos o bajamos andando al Santuario de Nuria. Recomiendo subir en el tren a Nuria donde sacaremos fotos de las unidades paradas en la estación o la tipica foto de un tren saliendo del ultimo tunel. Luego bajaremos andando hasta Queralbs para completar nuestro reportaje fotografiando el tren circulando entre espectaculares gargantas y bellas cascadas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #14. 17/01/2016.CAT: La unitat Beh 4/8 A5 “Puigmal” fotografiada molt a prop del nucli urbà de Ribes de Freser a punt de creuar el pas a nivell de la carretera de Pardines i a uns centenars de metres de l’estació de Ribes-Vila. CAS: La unidad Beh 4/8 A5 “Puigmal” fotografiada muy cerca del casco urbano de Ribes de Freser y apunto de cruzar el paso a nivel de la carretera de Pardines, a escasos metros a la izquierada de la unidad se halla tambien, la estacion de Ribes-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL©.

A la part baixa de la línia hi ha menys llocs on treure bones panoràmiques, però tot i així es poden aconseguir belles fotografies. El millor punt de la part baixa aquesta passats uns cent metres del pas a nivell sobre la carretera de Bruguera. Des alli contemplarem el pont en corba sobre el riu Freser i canviant de lloc diverses vegades amunt o avall al marge de la carretera traurem boniques fotografies. També podem treure espectaculars fotos de les UT dobles Stadler si ens situem a prop de la via al camí de la caserna de bombers. En l’estacion de Ribes-Enllaç és difícil treure imatges molt acolorides ja que actualment aquesta coberta ja que es fa servir com garatge de les unitats Stadler a la nit. A Ribes-Vila tenim un petit museu exposició amb material antic i també podem fer fotos del material remolcat de mercaderies, sobretot dels vagons frigorífics i els vagons grocs de mercaderies resultat de la transformació de dos antics cotxes de viatgers.  

En la parte baja de la linea hay menos sitios donde sacar buenas panoramicas, pero aun asi se pueden conseguir bellas fotografias. El mejor punto de la parte baja esta pasados unos cien metros del paso a nivel sobre la carretera de Bruguera. Desde alli contemplaremos el puente en curva sobre el rio Freser y cambiando de lugar varias veces arriba o abajo en el margen de la carretera sacaremos bonitas fotografias. Tambien podemos sacar espectaculares fotos de las UT dobles Stadler si nos situamos cerca de la via en el camino del cuartel de bomberos. En la estacion de Ribes-Enllaç es dificil sacar imagenes muy coloridas ya que actualmente esta cubierta pues se usa como garage de las unidades Stadler por la noche. En Ribes-Vila tenemos un pequeño museo exposición con material antiguo y tambien podemos sacar fotos del material remolcado de mercancias, sobretodo de los vagones frigorificos y los vagones amarillos de mercancias resultado de la transformación de dos antiguos coches de viajeros.

Els altres GTW 2/6 catalans / Los otros GTW 2/6 catalanes.

La sèrie Z 150 de Sncf és idèntica pel que fa a carrosseria als automotors de la línia del cremallera de Núria. Les diferències, que són notables, es troben en l’apartat elèctric i mecànic, ja que aquestes disposen de presa de corrent per tercer carril i no estan dotades de pinyó cremallera. Aquestes unitats estan decorades amb la lliurea Ter de la regió Llenguadoc-Rosselló. Per realitzar la foto inferior em vaig desplaçar el 28 de Juny de 2015 fins l’estació de La Tor de Querol / Latour-de-Carol en el primer tren procedent de Barcelona i que arriba allà sobre les 09:45. A aquesta hora la posició del sol és ideal ja que mes tard al trobar-se les unitats al costat de la marquesina, o bé les fotografiem amb llum lateral des del mateix lloc, -ens quedarà el lateral dret en ombra- o bé ho fem des de sota la marquesina, -on també tindrem el lateral esquerre en ombra.

La serie Z 150 de Sncf es identica en lo que se refiere a carroceria a los automotores de la linea del cremallera de Nuria. Las diferencias, que son notables, se encuentran en el apartado eléctrico y mecánico, ya que estas disponen de toma de corriente por tercer carril y no están dotadas de piñon cremallera. Estas unidades estan decoradas con la librea Ter de la región Languedoc-Roussillon. Para realizar la foto inferior me desplacé el 28 de Junio de 2015 hasta la estación de La Tor de Querol/Latour-de-Carol en el primer tren procedente de Barcelona y que llega sobre las 09:45. A esa hora la posición del sol es ideal ya que mas tarde al hallarse las unidades junto a la marquesina, o bien las fotografiamos con luz lateral desde el mismo lugar, -nos quedara el lateral derecho en sombra- o bien lo hacemos desde debajo de la marquesina, -donde también tendremos el lateral izquierdo en sombra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #16. 28/06/2015.CAT: Sncf Z152+Z151 a l’estació de La Tor de Querol. CAS: Sncf Z152+Z151 en la estación de Latour-de-Carol. Fotografia. ANGEL BADAL©.

A l’imatge inferior observem la semblança dels automotors de Montserrat amb els de Núria. És possible des de la primavera fins a finals d’octubre fotografiar trens dobles formats per una UT Montserrat de color verd i la “prestada” de Núria d’aquesta temporada, en color blau.

En la fotografia inferior observamos la semejanza de los automotores de Montserrat con los de Nuria. Es posible desde la primavera hasta finales de Octubre fotografiar trenes dobles formados por una UT Montserrat de color verde y la “prestada” de Nuria de esa temporada, en color azul.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #17. 18/12/2015.CAT: Unitat Stadler GTW 2/6 AM5 “Les Agulles” a l’estaciò de Monistrol-Vila. CAS: Unidad Stadler GTW 2/6 “Les Agulles” en la estación de Monistrol-Vila. Fotografia: ANGEL BADAL Â©.

 Feu clic a qualsevol miniatura per activar el carrussel i veure les imatges en gran. Hacer clic en cualquier miniatura para ver las imagenes en modo carrusel y con mayor resolución.

Galeria

Les meves primeres fotos de trens.

Les dues primeres fotos existeixen de casualitat, en aquells temps no hem dedicava a retratar trens com ara, aixi que la 269 “mil rayas” i la suissa amb colors originals, i recent pintada son dues de les joies de la meva col.lecció. Son fetes el mateix dia, crec que el 1985, durant una sortida en solitari per visitar el casc antic de Vic i cercar quelcom de romanic. La resta de les fotos son de la meva primera cacera oficial, es a dir, desplaçament fet ex-profés, o sigui unica i exclusivament per fotografiar trens. Son fetes a Barcelona SAC, cap a 1993, pero no n’estic segur del dia i mes, val a dir que tampoc ho estic de l’any. Totes son en paper revelades de rodets de 35 mm. fetes amb la meva vella Olympus OM-10,  reflex-analògica i escanejades recentment.

9711689192_d7fedb86da_h9710077434_105e017361_h9710216506_dc592e9ab5_b9710107920_ba4c2fe7b3_h9707527671_c253fac90c_h9707658501_0f42a7f554_h9707723251_109545d7fa_h9710002924_1cb358c869_h9706977299_f5f8da062d_h9706915247_b2098d2087_h5842560535_ebacea0a05_b9707598795_6a3600157b_h

fgc706bcatas2catas4tagacatas3mchch2berga6003amchch60150069711829576_e1247bef8a_h9711279492_f4b0c9194b_h9708293087_afe38bdc99_h9706976885_d2dc6f5a85_h9706914771_54bdd2db09_b