Galeria

Les locomotores BB 7200 i BB 22200 de SNCF.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #1.-  Sncf BB 7217, lliurea "en voyage" a Cervera de la Marenda. Fotografia: ANGEL BADAL©.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #1.–  Sncf BB 7217, lliurea “en voyage” a Cervera de la Marenda. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Introducció / Introducción.

Català Aquestes màquines formen part d’una famìlia més àmplia de locomotores coneguda com les “Nez Casses”, formada per les mateixes BB 7200 (monotensió a 1,5 kV CC) les BB 22200 (bitensió 1,5 kV CC / 25 kV 50 Hz) i les BB 15000 (monotensió a 25 kV 50 Hz), altres sèries de la família “Nez Casses” però de rodament CC de 6 eixos són la CC 40100, la CC 72000, la CC 6500 i el CC 21000. La sèrie 7200 està formada per 240 locomotores de les que actualment sobreviuen 174. La sèrie es numera des de la BB 7201 fins a la BB 7440, i està formada per cinc subsèries de les quals parlaré més endavant en aquest post. Aquestes locomotores van ser fabricades per Alsthom i MTE sent lliurades entre 1976 i 1985. Tenen una longitud entre topalls de 17,48 m., Una amplada de 3,053 m. i una alçada de 4,295 m .. La seva massa és de 84 tones. La disposició dels eixos és B’B ‘ i són d’ample estàndard UIC. Disposen a més de dos pantògrafs AM18b per unitat, dos motors de tracció autoventilats de 1500 V. TAB 674, amb una potència contínua de 4040 kW i un esforç de tracció de 295 kN en arrencada i de 88 kN a velocitat màxima. Les velocitats màximes varien segons grups de locomotores, però en línies generals aquestes són les següents:

 • 160 km/h: Com a norma general de la sèrie. A excepció de …
 • 200 km/h: Les BB 7261, BB 7262 i la BB 7263.
 • 100 km/h: De la BB 7201 a la BB 7235.
 • 100 km/h: De la BB 7343 a la BB 7380.
 • 100 km/h: De la BB 7411 a la BB 7440.

Español Estas maquinas forman parte de una familia mas amplia de locomotoras conocida como las “nez cassés”, formada por las mismas BB 7200 (monotensión a 1,5 kV CC) las BB 22200 (bitensión 1,5 kV CC/25 kV 50 Hz) y las BB 15000 (monototension a 25 kV 50 Hz), otras series de la familia “nez cassés” pero de rodadura CC de 6 ejes son la CC 40100, la CC 72000, la CC 6500 y la CC 21000. La serie 7200 esta formada por 240 locomotoras de las que actualmente sobreviven 174. La serie se numera desde la BB 7201 hasta la BB 7440, y esta formada por cinco subseries de las cuales hablaré más adelante en este post. Estas locomotoras fueron fabricadas por Alsthom y MTE siendo entregadas entre 1976 y 1985. Tienen una longitud entre topes de 17,48 m., una anchura de 3,053 m. y una altura de 4,295 m.. Su masa es de 84 toneladas. La disposición de los ejes es B’B’, son de ancho estandard UIC. Disponen ademas de dos pantógrafos AM18b por unidad, dos motores de tracción autoventilados de 1500 V. TAB 674, con una potencia continua de 4040 kW y un esfuerzo de tracción de 295 kN en arrancada y de 88 kN a velocidad máxima. Las velocidades máximas varian segun grupos de locomotoras, pero en lineas generales estas son las siguientes:

 • 160 km/h: Como norma general de la serie. A excepción de…
 • 200 km/h:  Las BB 7261, BB 7262 y la BB 7263.
 • 100 km/h: De la BB 7201 a la BB 7235.
 • 100 km/h: De la BB 7343 a la BB 7380.
 • 100 km/h: De la BB 7411 a la BB 7440.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #2.– “Haut le pied” format per la BB  7239 i la BB 7414. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Sub-sèries / Sub-series.

Català La sèrie està formada per cinc sub-sèries, que mes que res obeeixen als diferents lots de lliurament per part del/dels fabricants, que són:

 • Primera sub-sèrie, de la BB 7201 a la BB 7235. La característica que diferencia aquesta primera remesa de 7200 de la resta de les seves germanes és que el vidre frontal de les cabines d’aquestes primeres 35 màquines presenta una major inclinació que en les altres . (Compareu la locomotora de la imatge nº 1 amb la de la imatge nº 3)
 • Segona sub-sèrie, de la BB 7236 a la BB 7342.
 • Tercera sub-sèrie, de la BB 7343 a la BB 7380.
 • Quarta sub-sèrie, de la BB 7381 a la BB 7410.
 • Cinquena sub-sèrie, de la BB 7411 a la BB 7440.

Español La serie está formada por cinco sub-series, que más que nada obedecen a los diferentes lotes de entrega por parte del/de los fabricantes, a saber:

 • Primera sub-serie, de la BB 7201 a la BB 7235. La característica que diferencia a esta primera remesa de 7200 de resto de sus hermanas es que el cristal frontal de las cabinas de estas primeras 35 máquinas presenta una mayor inclinación que en las demás. (Compárese la locomotora de la imagen nº 1 con la de la imagen nº 3)
 • Segunda sub-serie, de la BB 7236 a la BB 7342.
 • Tercera sub-serie, de la BB 7343 a la BB 7380.
 • Cuarta sub-serie, de la BB 7381 a la BB 7410.
 • Quinta sub-serie, de la BB 7411 a la BB 7440.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #3.– Sncf BB 7350 amb lliure “Fantôme”. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Descripció / Descripción.

Català Són les primeres locomotores elèctriques de Sncf tècnicament “modernes”, ja que són les primeres màquines de sèrie que compten amb gran quantitat d’equips electrònics disposats per garantir una òptima i harmoniosa relació entre la potència del motor i la marxa del tren, així com el funcionament de la resta dels equips de la locomotora; aquesta serà a més l’última sèrie de locomotores “monotensió” adquirides per la SNCF. Són màquines versàtils, capaces de tirar sense problemes de pesats mercaderies o bé de trens de passatgers a 200 km / h (V200). Els seus bogies són intercanviables amb els de les seves germanes bitensió de la sèrie 22200. En l’actualitat encara hi ha un petit lot de màquines capaces de circular a 200 km/h, encara que la majoria de les màquines estan autoritzades només per a baixa velocitat. La seva fiabilitat i versatilitat encara garanteix els seus molts anys de servei. Per més informació tècnica consulteu l’article pertinent a Ferropedia.

Español Son las primeras locomotoras eléctricas de Sncf técnicamente “modernas” pues son las primeras máquinas de serie que cuentan con gran cantidad de equipos electrónicos dispuestos para garantizar una óptima y armoniosa relación entre la potencia del motor y la marcha del tren, así como el funcionamiento del resto de los equipos de la locomotora; esta será además la última seria de locomotoras “monotensión” adquiridas por la SNCF. Son máquinas versátiles, capaces de tirar sin problemas de pesados mercancías o bien trenes de pasajeros a 200 km/h (V200). Sus bogies son intercambiables con los de sus hermanas bi tensión de la serie 22200. En la actualidad todavía existe un pequeño lote de máquinas capaces de circular a 200 km / h, aunque la mayoría de las máquinas están autorizadas solo para baja velocidad. Su fiabilidad y versatilidad aún garantiza sus muchos años de servicio. Para más información técnica consultad el artículo pertinente en Ferropedia.

41701811452_093a68e95f_b
Imatge #4.– Sncf BB 7258 en colors “Multiservices”. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Característiques de la serie / Caracteristicas de la serie.

Català La sèrie 7200, que consta de 207 locomotores, amb especificacions molt variades. A més, moltes d’elles tenen característiques tècniques que les fan úniques:

Les BB 7201-7206, 7208, 7211, 7213-7219, 7.221, 7.223, 7.229, 7.230, 7.235, 7.242, 7.278, 7.284, 7.286, 7.391, 7.396, 7.402 són GV o Gran Velocite, amb una velocitat màxima de 160 kmh ., No són reversibles.

Les BB 7207, 7208, 7213, 7214, 7216, 7221, 7228, i des de la 7.231 fins a la 7.235 són màquines PV o petita velocitat, autoritzades a 100 kmh, encara que actualment, només les màquines són PV: BB 7207, 7209- 7210, 7212, 7220, 7222, 7231-7234.

La BB 7343-7380 PV són màquines dotades de capacitat per comandament múltiple però sense chopper.

BB 7411-7440 són màquines capacitades per treballar en comandament múltiple i estan equipades amb chopper.

La BB 7233 durant nou mesos traccionà el tren “Étendard” a 200 kmh ..

Des de la BB 7.236 a la 7241 i des de l’7243 fins a la 7249, 7290, 7291, des de l’7319 fins a la 7323, 7340, 7409 i 7410 són màquines reversibles.

Les BB 7.261, 62 i 63 són aptes per circular a 200 km / h.

Les BB 7292 fins a la 7299 són capaços de remolcar trens Talgo, els celemines dels seus amortidors són de color vermell.

Les BB 7209, 7210, 7220, 7308 i 7348 van ser donades de baixa per accidents.

Español La serie 7200,que consta de 207 locomotoras, con especificaciones muy variadas. Además, muchas de ellas tienen características técnicas que las hacen únicas:

Las BB 7201-7206, 7208, 7211, 7.213 hasta 7.219, 7.221, 7.223, 7.229, 7.230, 7.235, 7.242, 7.278, 7.284, 7.286, 7.391, 7.396, 7.402 son GV o Gran Velocite, con una velocidad máxima de 160 kmh., No son reversibles.

Las BB 7207, 7208, 7213, 7214, 7216, 7221, 7228, y desde la 7.231 hasta la 7.235 son máquinas PV o pequeña velocidad, autorizadas a 100 kmh, aunque actualmente, solo las siguientes máquinas son PV: BB 7207, 7209-7210, 7212, 7220, 7222, 7231-7.234.

La BB 7343 hasta 7.380 PV son máquinas dotadas de capacidad para mando múltiple pero sin chopper.

BB 7411 hasta 7440 son máquinas capacitadas para trabajar en mando múltiple y están equipadas con chopper.

La BB 7233 durante nueve meses traccionó el tren “Étendard” a 200 kmh..

Desde la BB 7.236 a la 7241 y desde la 7243 hasta la 7249, 7290, 7291, desde la 7319 hasta la 7323, 7340, 7409 y 7410 son  máquinas reversibles.

Las BB 7.261, 62 y 63 son aptas para circular a 200 km/h.

Las BB 7292 hasta la 7299 son capaces de remolcar trenes Talgo, los celemines de sus amortiguadores son de color rojo.

Las BB 7209, 7210, 7220, 7308 y 7348 fueron dadas de baja por accidentes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #5.– Sncf BB 7214 amb decoració “Fantôme” i Ter Languedoc-Roussillon Avinyó-Portbou a. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Serveis / Servicios.

Català Quan van començar a circular l’any 76 van ser assignades al sud-est per a més tard passar a treballar també en la zona sud-oest. Les locomotores limitades a 100 km / h van ser principalment destinades a traccionar trens de mercaderies sobretot en la línia de la Maurienne, principalment mercants amb destinació final a Itàlia. Les màquines que poden arribar als 200 km/h van ser destinades a arrossegar trens ràpids de viatgers a la zona sud-oest, encara que amb el temps aquestes màquines van passar a traccionar tota mena de trens, rodalia, òmnibus, Ter, Intercités i mercaderies. També s’han encarregat de trens emblemàtics per a nosaltres com el Català Talgo i el Barcelona Talgo. Tot i el desglossament per activitats des de l’1 de gener de 1999, aquesta situació es manté: les màquines de PV segueixen assignades al trànsit de mercaderies, així com altres a VFE, CIC, càrrega i TER. Des d’abril de 2007, algunes locomotores estan dotades de comandament múltiple i reversibilitat amb el que poden ser governades des de la cabina de conducció d’un cotxe pilot Corail. A la fi de 2017 a la zona occitana-catalana les podem veure principalment remolcant trens de mercaderies, Intercités i Ter. Al voltant del 40% de les vegades que estiguem esperant un tren per fotografiar-lo anirà traccionat per aquesta sèrie, repartint-se la resta de les aparicions entre les sèries BB 26000 i les BB 27000 bàsicament. És una màquina molt fàcil de veure i identificar i la veurem en totes les lliurees possibles encara que principalment en lliure “Beton”.

Español Cuando empezaron a circular en el año 76 fueron asignadas al sureste para más tarde  pasar a trabajar también en la zona sudoeste. Las locomotoras limitadas a 100 Km/h fueron principalmente destinadas a traccionar trenes de mercancías sobre todo en la línea de la Maurienne, principalmente mercantes con destino final en Italia. Las máquinas que pueden alcanzar los 200 Km/h fueron destinadas a arrastrar trenes rápidos de viajeros en la zona suroeste, aunque con el tiempo estas máquinas pasan a traccionar todo tipo de trenes, cercanías, ómnibus, Ter, intercitys y mercancías. También se han encargado de trenes emblemáticos para nosotros como el Catalán Talgo y el Barcelona Talgo. A pesar del desglose por actividades desde el 1 de enero de 1999, esta situación se mantiene: las máquinas de PV siguen asignadas al tráfico de mercancías, así como otras a VFE, CIC, carga y TER. Desde abril de 2007, algunas locomotoras están dotadas de mando múltiple y reversibilidad con lo que pueden ser gobernadas desde la cabina de conducción de un coche piloto Corail. A finales de 2017  en la zona occitano/catalana las podemos ver principalmente remolcando trenes de mercancías, Intercitys y Ter. Alrededor del 40 % de las veces que estemos esperando un tren para fotografiarlo ira traccionado por esta serie, repartiéndose el resto de las apariciones entre las series BB 26000 y las BB 27000 básicamente. Es una máquina muy fácil de ver e identificar y la veremos en todas las libreas posibles aunque principalmente en libre “Beton”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #6.– Sncf BB 7245 i BB 7415 i tren de tremuges  de la companyia Transcéréales. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Les 7600 Trasilien / Las 7600 Transilien.

Català A causa de la progressiva desaparició de la xarxa de rodalia de París de les unitats Z5300 la Sncf va decidir reconvertir per a aquest servei 14 locomotores de la sèrie BB 7200, les quals van ser modernitzades, dotades d’una lliurea especifica del servei Transilien i reenumerades. Un cop assignades al servei aquestes locomotores són col·locades a l’extrem d’una composició reversible de cotxes de dos pisos amb cotxe pilot/cabina en un extrem, donant com a resultat una unitat bi-direccional evitant així canvis de locomotora i maniobres innecessàries amb el consegüent estalvi de temps tan important en els serveis de rodalia. Les locomotores que ha passat de 7200-7600 són:

 • BB 7311 > BB 7612
 • BB 7312 > BB 7601
 • BB 7314 > BB 7602
 • BB 7325 > BB 7605
 • BB 7326 > BB 7608
 • BB 7327 > BB 7613
 • BB 7330 > BB 7609
 • BB 7331 > BB 7603
 • BB 7332 > BB 7610
 • BB 7335 > BB 7604
 • BB 7337 > BB 7614
 • BB 7339 > BB 7606
 • BB 7341 > BB 7611
 • BB 7342 > BB 7607
bb7602vb2n_au_perray_par_cramos
Imatge #7.-  Sncf BB 7602+ VB 2N a Perray amb  lliurea “Transilien”.  Fotografia: CRAMOS amb llicència CC.

Español A causa de la progresiva desaparición de la red de cercanías de París de las ramas Z5300 la Sncf decidió reconvertir para este servicio 14 locomotoras de la serie BB 7200, las cuales ha sido modernizadas, dotadas de una librea especifica del servicio Transilien y re-enumeradas. Una vez asignadas al servicio estas locomotoras son colocadas en el extremo de una composición reversible de coches de dos pisos con coche piloto/cabina en un extremo, dando como resultado una unidad bidireccional, así se  evitan cambios de locomotora y maniobras innecesarias con el consiguiente ahorro de tiempo tan importante en los servicios de cercanías. Las locomotoras que ha pasado de 7200 a 7600 son:

 • BB 7311 > BB 7612
 • BB 7312 > BB 7601
 • BB 7314 > BB 7602
 • BB 7325 > BB 7605
 • BB 7326 > BB 7608
 • BB 7327 > BB 7613
 • BB 7330 > BB 7609
 • BB 7331 > BB 7603
 • BB 7332 > BB 7610
 • BB 7335 > BB 7604
 • BB 7337 > BB 7614
 • BB 7339 > BB 7606
 • BB 7341 > BB 7611
 • BB 7342 > BB 7607
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #8.– Sncf BB 7284 en colors “en voyage” amb un intercites Bordeus-Marsella. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Afectacions / Afectaciones.

Català Si observem les fotos veurem que les numeracions de les locomotores són molt més llargues que les quatre xifres de la sèrie, els números que hi ha davant del 7 determinen l’afectació de la unitat és a dir a quin tipus de servei pertany. Les afectacions de la sèrie 7200/7600 que ens ajudaran a identificar-les millor són les següents:

 • 107.200 per a serveis d’afectació VFE, Voyages France Europe.
 • 207.200 per a serveis d’afectació CIC o Intercités.
 • 407.200 per a serveis d’afectació FR o FRET.
 • 507.200 per a serveis d’afectació Ter o Trains Expres Régionaux.
 • 507200R per a servei d’afectació Ter per branques reversibles.
 • 807.600 per a serveis d’afectació Transilien.

Español Si observamos las fotos veremos que las numeraciones de las locomotoras son mucho más largas que las cuatro cifras de la serie, los números que hay delante del 7 determinan la afectación de la unidad es decir a que tipo de servicio pertenece. Las afectaciones de la serie 7200/7600 que nos ayudaran a identificarlas mejor son las siguientes:

 • 107200 para servicios de afectación VFE, Voyages France Europe.
 • 207200 para servicios de afectación CIC o Intercites.
 • 407200 para servicios de afectación FR o FRET.
 • 507200 para servicios de afectación Ter o Trains Expres Regionaux.
 • 507200R para servicio de afectación Ter para ramas reversibles.
 • 807600 para servicios de afectación Transilien.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #9.– Sncf FRET BB 7411+7200 n/id., la primera amb lliurea “FRET” i la següent “Beton”. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Les lliurees / Las libreas.

Català Totes les màquines en el seu dia van sortir de fàbrica amb la lliurea “béton”, la conegudíssima combinació de dos tons de gris i una franja taronja a manera de raig o “Z” que recorre tota la locomotora. Amb el temps i la creació de nous serveis han anat sorgint diferents lliurees. Hi ha moltes particularitats i petites variants pel que fa a les lliurees, com petits canvis en el color o la posició de les bandes, etc., com a curiositat dir que en aquesta sèrie hi ha una lliurea que llueix per un sol exemplar, es tracta de la decoració “Ter Bourgogne “que va ser aplicada únicament a la màquina BB 7321.

Español Todas las máquinas en su día salieron de fábrica con la librea “béton”, la conocidísima combinación de dos tonos de gris y una franja naranja a modo de rayo o “Z” que recorre toda la locomotora. Con el tiempo y la creación de nuevos servicios han ido surgiendo diferentes libreas. Hay muchas particularidades y pequeñas variantes en cuanto a las libreas se refiere, como pequeños cambios en el color o la posición de las bandas, como curiosidad decir que en esta serie existe una librea ostentada por un solo ejemplar, se trata de la decoración “Ter Bourgogne” que fue aplicada únicamente a la máquina BB 7321.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #10.– La Sncf BB 7372 amb lliurea “Fantôme” i tren de cisternes. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Lliurea “Grise” o “Fantôme” / Librea “Grise” o “Fantôme”.

Català Amb aquesta lliurea es van pintar diverses locomotores l’any 2002, foren les següents: 7203, 7204, 7208, 7210, 7213, 7214, 7216, 7219, 7221, 7223, 7235, 7250, 7278, 7287, 7309, 7310, 7388, 7396. Aquesta lliurea es va aplicar a l’espera que aquestes locomotores rebessin la decoració “en voyage”. Anys més tard algunes locomotores ja pintades amb aquesta lliurea van tornar a tenir la lliurea original Gris, perquè les persones que apareixen a la lliurea “en voyage” van amenaçar d’iniciar processos judicials per temes de drets d’imatge. Aquesta decoració té dos tons, un gris tempesta per al sostre i grisa plata o metal·litzat per a la resta de la màquina. La foto següent mostra la 7221 descansant a Cervera de la Marenda en lliurea “Grise”, més coneguda entre els cheminots i els aficionats com “livrée fantôme”.

Español Con esta librea se pintaron varias locomotoras en 2002, concretamente las siguientes:  7203, 7204, 7208, 7210, 7213, 7214, 7216, 7219, 7221, 7223, 7235, 7250, 7278, 7287, 7309, 7310, 7388, 7396. Esta librea se aplicó a la espera de que estas locomotoras recibieran la decoración “En Voyage”. Años más tarde algunas locomotoras ya pintadas con esta librea volvieron a ostentar la librea original Gris debido a que las personas que aparecen en la librea “En Voyage” amenazaron con iniciar procesos judiciales por temas de derechos de imagen. Esta decoración tiene dos tonos, un gris tormenta para el techo y gris plata o metalizado para el resto de la máquina. La foto siguiente muestra a la 7221 descansando en Cerbère con la librea “Grise”, más conocida entre los cheminots y los aficionados como “livrée fantôme”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #11.- Sncf BB 7221 amb lliurea “Fantôme” a Cervera de la Marenda/Cerbére: Fotografia. ANGEL BADAL©.

Lliurea “en voyage” / Librea “en voyage”.

Català Aquesta lliurea apareix en 2002 destinada principalment al material motor de grans línies, més tard es va estendre a les locomotores per als serveis Ter i a les assignades a la rodalia de París. Les 7200 que ostenten aquesta lliurea són: 7201, 7202, 7205, 7206, 7211, 7215, 7217, 7218, 7229, 7230, 7236-7249, 7284, 7286, 7290, 7291, 7319, 7320, 7322, 7323, 7340, 7391, 7402, 7409, 7410. Els colors que constitueixen aquesta lliurea són: gris metal·litzat 862, la banda que envolta la locomotora per sota d’aquest gris és de color blau 254 per a la cabina 1 i mitja locomotora, i ametista 627 per a la cabina dos i l’altra meitat de la carrosseria de la màquina. El sostre i altres parts són grisa tempesta 844. Des de 2010 algunes locomotores han tornat a lluir la lliurea “Fantôme” a causa de temes relacionats amb els drets d’imatge de les persones que apareixen a la banda inferior blava / ametista. A la foto que il·lustra aquest paràgraf tenim a la 7211 traccionant un tren Ter Cervera-Avinyó amb aquesta particularment bonica decoració.

Español Esta librea aparece en 2002 destinada principalmente al material motor de grandes líneas, más tarde se extendió a las locomotoras para los servicios Ter y a las asignadas a las cercanías de París. Las 7200 que ostentan esta librea son: 7201, 7202, 7205, 7206, 7211, 7215, 7217, 7218, 7229, 7230, 7236 a 7249, 7284, 7286, 7290, 7291, 7319, 7320, 7322, 7323, 7340, 7391, 7402, 7409, 7410. Los colores que constituyen esta librea son: Gris metalizado 862, la banda que envuelve la locomotora por debajo de este gris es de color azul 254 para la cabina 1 y media locomotora, y amatista 627 para la cabina dos y la otra mitad de la carrocería de la máquina. El techo y otras partes son gris tormenta 844. Desde 2010 algunas locomotoras han vuelto a lucir la librea “Fantôme” debido a temas relacionados con los derechos de imagen de las personas que aparecen en la banda inferior azul/amatista. En la foto que ilustra este párrafo tenemos a la 7211 traccionando un tren Ter Cerbère-Avignon con esta particularmente bonita decoración.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #12.– Sncf BB 7211 amb la decoració “en voyage” i tren Ter Languedoc-Roussillon. Fotografia: ANGEL BADAL©.

LLiurea “Multiservices” / Librea “Multiservices”.

Català Aquesta lliurea va començar a implantar el 1996 inicialment en cinc locomotores d’altres sèries per al cap de poc aplicar-se a més locomotores sncf. La lliurea “Multiservices” l’ostenten només dues locomotores d’aquesta sèrie, la 7258 i la 7292. La gamma de colors està basada en el gris metal·litzat 862, el gris tempesta 844, el  vermelló 605 i una banda en blanc 701. La locomotora de la fotografia l’he aconseguit “caçar” en dues ocasions diferents amb pocs dies de diferència pel que no és molt difícil capturar el seu magnífic port encara que només hi hagi dos en tota França, ja que aquesta en concret sol realitzar aquest servei IC Marsella-Bordeus i vv tot sovint. Per als més apassionats a “caçar” particularitats, amb aquesta lliurea és possible fotografiar de tant en tant una Sybic de la sèrie 26000 traccionant el Intercités de Nuit Cerbère-Strasbourg / Luxemburg. A la següent imatge podem veure la 7258 amb aquesta bella decoració, en aquesta ocasió traccionant un tren Intercités Bordeus-Marsella.

Español Esta librea empezó a implantarse en 1996 inicialmente en cinco locomotoras de otras series para, al poco tiempo extenderse a más locomotoras sncf. La librea “Multiservices” la ostentan solo dos locomotoras de esta serie, la 7258 y la 7292. La gama de colores esta basada en el gris metalizado 862, el gris tormenta 844, el rojo bermellón 605 y una banda en blanco 701. La locomotora de la fotografía la he conseguido “cazar” en dos ocasiones distintas con pocos días de diferencia por lo que no es muy difícil capturar su magnífico porte aunque solo haya dos en toda Francia, ya que está en concreto suele realizar este servicio IC Marsella-Burdeos y v.v. a menudo. Para los más apasionados a “cazar” particularidades, con esta librea es posible fotografiar de vez en cuando una Sybic de la serie 26000  traccionando el Intercites de Nuit Cerbère-Strasburgo/Luxemburgo. En la siguiente imagen podemos ver la 7258 con esta bella decoración, en esta ocasión traccionando un  tren Intercités Bordeaux-Marseille.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #13.– Sncf BB 7258 amb lliurea “Multiservices” i tren Intercites Burdeus-Marsella. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Lliurea “Béton” / Librea “Béton”.

Català Aquesta lliurea apareix en 1976 alhora que aquesta sèrie i la sèrie 22200. La paleta està formada per gris béton 804 i una banda taronja 435. Aquesta lliurea també l’ostenten la majoria de la Sybic de la sèrie 26000 amb gran encert. Aquesta decoració l’ostenta gairebé tot el parc de 7200 excepte les esmentades en els apartats d’altres lliurees d’aquest article, i per això no posaré el llistat en ser la sèrie tan extensa. A la imatge següent la 7377 estacionada a l’estació de Narbonne.

Español Esta librea aparece en 1976 a la vez que esta serie y la serie 22200. La paleta está formada por gris béton 804 y una banda naranja 435. Esta librea también la ostentan la mayoría de la Sybic de la serie 26000 con gran acierto.  Esta librea la ostenta casi todo el parque de 7200 excepto las citadas en los apartados de otras libreas de este artículo, por lo que no vamos a enumerarlas al ser la serie tan extensa. En la imagen siguiente la 7377 estacionada en la estación de Narbonne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #14.- Sncf BB 7377 a Narbona. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Lliurea “FRET” / Librea “FRET”.

Català Aquesta lliurea va començar a aplicar-se a principis dels anys 2000 per diferenciar els diferents àmbits d’activitat de l’empresa. Aquesta decoració està formada per verd jade 323, gris metal·litzat 862, i una banda obliqua en blanc 701 amb la inscripció FRET en el mateix verd anterior. Va ser aplicada a les locomotores d’aquesta sèrie següents: 7212, 7400, 7411. Aquesta lliurea és també coneguda com a “Napolitana”. És freqüent veure per la zona del Llenguadoc-Rosselló locomotores amb aquesta lliurea, però gairebé sempre seran Alstom Prima de la sèrie 27000, així que va ser una sort poder “caçar” la 7400, ja que només hi ha tres en tota la xarxa francesa. Per il·lustrar el comentari sobre aquesta decoració la locomotora BB 7400 descansant un diumenge a l’estació internacional de Cervera de la Marenda acompanyada per una potent Sybic de la sèrie 26000 amb decoració “Béton”.

Español Esta librea empezó a aplicarse a principios de los años 2000 para diferenciar los diferentes ámbitos de actividad de la empresa. Está formada por verde jade 323, gris metalizado 862, y una banda oblicua en blanco 701 con la inscripción FRET en el mismo verde anterior. Fue aplicada a las locomotoras de esta serie: 7212, 7400, 7411. Esta librea es también conocida como “Napolitana”. Es frecuente ver por la zona del Languedoc-Roussillon locomotoras con esta librea, pero casi siempre serán Alstom Prima de la serie 27000, así que fue una suerte poder “cazar” la 7400 pues solo existen tres en toda la red francesa. Para ilustrar el comentario sobre esta decoración la locomotora BB 7400 descansando un domingo en la estación internacional de Cerbère acompañada por una potente Sybic de la serie 26000 con la librea “Béton”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #15.-Sncf FRET BB 7400 a Cervera de la marenda/Cerbére. Fotografia: ANGEL BADAL©.

Les 22200 bitensió / Las 222000 bitensión.

Català Aquestes locomotores són idèntiques exteriorment a les 7200 amb la característica tècnica addicional que són bitensió podent treballar a 1500 V ia 25 kV 50 Hz. Les podem veure a la zona del Llenguadoc-Rosselló formant part de Sncf Infra i amb la lliure groga característica d’aquesta divisió i també en altres lliurees com la “Béton” o la “Fantôme” com en les tres fotos que acompanyen aquest paràgraf.

Español Estas locomotoras son idénticas exteriormente a las 7200 con la característica técnica adicional de que son bi tensión pudiendo trabajar a 1500 V y a 25 kV 50 Hz. Las podemos ver en la zona del Languedoc-Roussillon formando parte de Sncf Infra y con la libre amarilla característica de esta división y también en otras libreas como la “Béton” o la “Fantôme” como en las tres fotos que acompañan este párrafo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #16.– Sncf BB 22212 Infra i tren mixte de treballs. Fotografia: ANGEL BADAL©.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge#17.– Sncf BB 22331 a Cervera de la Marenda/Cerbére. Fotografia: ANGEL BADAL©.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Imatge #18.– Sncf BB 22287 Infra i tren de treball. Fotografia: ANGEL BADAL©

Català Feu clic a les miniatures per obrir el carrussel i veure les imatges en gran format. / Español Haz clic en las miniaturas para abrir el modo carrusel y ver las imagenes en tamaño grande.


Fonts consultades/Fuentes consultadas: Wikipedia.fr i/y Ferropedia.

Totes les fotografies son de la meva autoria, poden ser usades sense anim de lucre i exposades en fòrums o blocs sempre que citeu la meva autoria. / Todas las fotos son de mi autoria, podeis utilizarlas sin animo de lucro i exponerlas en foros o blogs siempre que citeis mi autoria.

via Edit Post — WordPress.com.

5 respostes a “Les locomotores BB 7200 i BB 22200 de SNCF.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s